Fajitas

Fajitas

Chicken - 22
Blackened Chicken - 23
Steak - 25
Shrimp - 25
Chicken & Steak - 24
Chicken & Shrimp - 24